泛亚电竞

Ứng cử viên đảng đảng chính trị của đài loan được ủng hộ 36.6%, dẫn trước các ứng viên đảng đối lập vượt quá giới hạn

  
LIVE      

泛亚电竞

Ứng cử viên đảng đảng chính trị của đài loan được ủng hộ 36.6%, dẫn trước các ứng viên đảng đối lập vượt quá giới hạn

Trong cuộc khảo sát trước, tỉ lệ ủng hộ của lai, shaw (31.8%) và hou, zhao (29.6%) và g, wu (27.1%) là 2.2 điểm (p) và 4.7 điểm, nhưng trong cuộc khảo sát này, khoảng cách này vượt quá phạm vi sai lầm.

Lỗi mẫu trong cuộc điều tra này là 95% và mức độ tin cậy là khoảng 3.0%.

Theo phân tích của the beauty challenger, sau lượt thứ hai của zhao, sau lượt lacey và shaw, hiện đang dẫn đầu, cole và wu dần tách ra khỏi cuộc đua dẫn đầu.

Eve I ¿ E ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ c eve "æ ° ‘ æ ” ¿ C – æ ” ¹ e ® Š

A € € a € € 2020a ¹ ´ I phần tư š e ‹ ± a œ ‹ a ® điều torah c ¨ ± æ ¸ ¯ a º º æ † ‘ BNOc eve "e ‹ ± a ¸  a  — e ™  I phần tư Œ e ¿ ‘ 300e  ¬ a  ˆ e ³ ‡ æ phần tư c ” ³ e được ‹ city BNOc š „ æ ¸ ¯ a º º a  Š a … ¶ a ® ¶ a º a  — e ¤Š a º º a  ‡ a  ¯ c  ² a ba phần — æ – ° c š „ c ° ½ e ‰ a ˆ ° e ‹ ± a œ ‹ a, ¥a ½ œ æ ˆ – e ® € æ › ¸ I phần tư Œ a ¸  e ¨ e ™  e ¡  I phần tư › a œ ¨ e ‹ ± e € điều torah c º Œ c ” Ÿ æ eve ´ 5a ¹ ´ a  ³ a  ¯ c ” ³ e được ‹ a city ® š a ± … I phần tư Œ a †  a ± … a ½  1a ¹ ´ a ba phần ¿ a  ¯ c ” ³ e được ‹ a city … ¥c ±  a € ‚

A € € a € € 2023a ¹ ´ I phần tư š e ‹ ± a œ ‹ e ¦ – c › ¸ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ c ¨ ± I phần tư š a € Œ a ¦ ‚ æ ž œ a ½ A °  e ‹ ± a œ ‹ æ ² ’ æ œ ‰ e ² ¢c eve  I phần tư Œ a ° ± a ¸  e ¦  a ba phần † a € ‚ a €  e ‹ ± a ª ’ æ — © a ‰  æ Š e œ city ² I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ e € ƒ æ … ® a ° ‡ c eve "æ ° ‘ c ” ³ e được ‹ a city … ¥c ±  c š „ æ Œ  c º Œ a ± … c • ™ æ ™ ‚ e – “ eve a ¶ e •, e ‡ ³ 8a ¹ ´ a € ‚

A € € a € € a ba phần † æ º  I phần tư š a, ba phần a œ ‹ a ¹ ‹ e  ² a €  a € Š a ¤ª e ™ ½ a ± a € ‹

"75% dân số nga ủng hộ chiến dịch đặc biệt"
泛亚电竞 Sơ đồ trang web

1234